Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") tartalmazza a www.angoluniverzum.com weboldalon elérhető, Szakály Nikoletta EV által (a továbbiakban: "Szolgáltató") nyújtott szolgáltatások Felhasználó által történő igénybevételének feltételeit. 

 

A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, illetve az Adatkezelési tájékoztatót.

Az ÁSZF rendelkezik a weboldalon közzétett, Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeiről, részleteiről.

 

A Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a legközelebbi szolgáltatás-megrendelés alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben.

Szolgáltató adatai:

 

Név: Szakály Nikoletta EV

Adószám: 67657025-1-38

Székhely: 9707 Szombathely, Hóvirág u. 18.

E-mail cím: info@angoluniverzum.com

Elérhető szolgáltatások:

 • Személyes nyelvi magánoktatás

 • Online nyelvi magánoktatás

 • Kiscsoportos nyelvoktatás (2-6 fő)

 • Szakfordítás

A szolgáltatások igénybevételének feltétele

Nyelvoktatási szolgáltatás esetén előzetes írásbeli és szóbeli szintfelmérést követően, a Felhasználó személyes igényeinek szóbeli egyeztetését követően Tanulmányi megállapodás kerül megkötésre, amely rögzíti a Szolgáltató adatait, a nyelvoktatás típusát, helyszínét, óradíját, a fizetés módját, az esetleges bérletvásárlás részleteit, a megállapodást kötő felek jogait és kötelességeit, illetve - a szolgáltatás teljesítését igazoló számla kiállítása céljából - a Felhasználó teljes nevét és lakcímét. A Tanulmányi megállapodás a Szolgáltató és a Felhasználó aláírását követően lép hatályba, ekkortól a Felhasználó Ügyfél státuszba kerül. A Tanulmányi megállapodás felbontását bármely fél kezdeményezheti, ebben az estben a Tanulmányi megállapodás hatályát veszti.

A nyelvoktatási szolgáltatás időpontja, ütemezése, célja rugalmas, az Ügyfél kérésének megfelelően változtatható. A tananyag előre nem meghatározott, a szolgáltatás befejezése a Tanulmányi megállapodásban nem kerül rögzítésre, illetve a Szolgáltató nem állít ki tanúsítványt vagy bizonyítványt az Ügyfél nyelvi előmeneteléről. 

A személyes nyelvoktatás helyszíne: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.

Az óradíj megfizetésének módja: a nyelvóra alkalmával készpénzben VAGY több nyelvóra egyszerre történő kifizetése készpénzben VAGY bankszámlára történő utalással. Ez utóbbi esetben az első óra megtartásának feltétele az óradíj legkésőbb az óra kezdetéig történő megfizetése.


Heti két vagy három nyelvóra vállalása esetén lehetőség van 10 alkalmas bérlet vásárlására. Heti két nyelvóra vállalása esetén az óradíj 5%-kal, heti három nyelvóra vállalása esetén az óradíj 10%-kal alacsonyabb. A heti két órás bérletet az első órától számított 30 munkanapon belül, a heti három órás bérletet az első órától számított 25 munkanapon belül lehet felhasználni. Az intervallumba nem számítanak bele azok a munkanapok, amelyeken a Szolgáltató bármely okból nem dolgozik. A határidőig fel nem használt órák díja a Szolgáltatót illeti, annak visszatérítésére nincs lehetőség. Amennyiben a Tanulmányi megállapodást bármely fél még a bérlet lejárati határideje előtt felmondja, a még fel nem használt órák díját a Szolgáltató visszafizeti az Ügyfél részére.

A nyelvóra hossza: 45, 60 vagy 90 perc, az Ügyfél egyéni igényének megfelelően. Az Ügyfél a nyelvóráit a jelszóval védett https://www.angoluniverzum.com/idopontfoglalas oldalon, legkésőbb 24 órával az óra kezdete előtt foglalhatja le, önállóan választva a szabad időpontok közül. A lefoglalt óra Ügyfél általi módosítására vagy törlésére nincs lehetőség, annak módosítása/törlése iránti igényét az Ügyfél írásban jelezheti a Szolgáltató felé. A lefoglalt óra díjmentesen lemondható vagy módosítható az óra kezdetét megelőző legkésőbb 24 óráig. A 24 órán belül lemondott óra díja számlázásra/a bérletből való levonásra kerül.

Az Ügyfél jogai nyelvoktatási szolgáltatás igénybevétele esetén:

 • Előzetesen felmért nyelvi szintjének megfelelő szintű oktatásban részesülni

 • Egyéni igényeihez alakított módszerekkel és segédanyagok felhasználásával tanulni

 • Nyelvi előmeneteléről rendszeres visszajelzést kapni

 • https://www.angoluniverzum.com/idopontfoglalas oldalon lefoglalt órát legkésőbb 24 órával az óra kezdete előtt díjmentesen írásban lemondani

Az ügyfél kötelességei nyelvoktatási szolgáltatás igénybevétele esetén:

 • Az órákra lehetőségeihez képest legjobb tudása szerint felkészülni

 • Az órák díját a Tanulmányi megállapodásban foglaltak szerint meghatározott feltételek szerint kifizetni

 • A 24 órán belül lemondott órák díját megfizetni

A Szolgáltató jogai nyelvoktatási szolgáltatás nyújtása esetén:

 • Az Ügyfél által lefoglalt órát legkésőbb 24 órával az óra kezdete előtt lemondani

 • Vis maior helyzet (pl. baleset, betegség) esetén az órát 24 órán belül lemondani az óra későbbi időpontban történő megtartásának biztosítása mellett

A Szolgáltató kötelességei nyelvoktatási szolgáltatás nyújtása esetén:

 • Az órákra az Ügyfél egyéni igényeinek figyelembevételével felkészülni

 • Az Ügyfél kifizetéseiről az Ügyfél részére számlát kiállítani

A kiscsoportos nyelvóra lemondásának további feltételei:

 • Amennyiben az óralemondások eredményeképpen a csoport létszáma egy adott alkalommal egy főre csökken, a Szolgáltató köteles az egyedül maradt Ügyfelet értesíteni a csoporttársak várható távolmaradásáról. Az egyedül maradt Ügyfélnek van lehetősége eldönteni, hogy magánóra keretében, az egyéni órákra vonatkozó óradíj megfizetése mellett részt kíván-e venni az órán, vagy azt díjmentesen le kívánja‑e mondani.

Szakfordítási szolgáltatás esetén a Felhasználó írásban tájékoztatja a Szolgáltatót a fordítandó szöveg részleteiről (nyelvirány: angol-magyar vagy magyar-angol, téma, terjedelem, formátum, határidő), illetve a Szolgáltató rendelkezésére bocsájtja a szöveg egy mintarészletét. A Szolgáltató mindezek ismeretében írásban egyéni ajánlatot küld a Felhasználónak. Amennyiben a Felhasználó elfogadja az ajánlatot, azt írásban megerősíti és a Szolgáltató rendelkezésére bocsájtja a teljes fordítandó szöveget. A Szolgáltató írásbeli megbízásával a Felhasználó Ügyfél státuszba kerül. 

A Szolgáltató a megküldött forrásszöveget bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek semmilyen körülmények között nem teszi hozzáférhetővé.
 

A Szolgáltató a megküldött forrásnyelvi szöveget ellenőrzi, és amennyiben olvashatósági, vagy egyéb a fordítást akadályozó alaki, technikai hibát észlel, haladéktalanul értesíti az Ügyfelet. Az Ügyfél a megrendelés során köteles együttműködni a Szolgáltatóval, és a szövegben szereplő egyedi, egyéni, vagy sajátos szakmai terminológia alkalmazása esetén azok értelmezésében segítséget nyújt.

A Szolgáltató a lefordított szöveget a megbízáskor megállapított határidőig, legjobb tudása szerint teljesíti. Amennyiben valamilyen előre nem látott körülmény miatt a megbízás teljesítése határidőre nem kivitelezhető, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet, hogy közös megállapodással döntsenek a továbbiakról.

 

Az elszámolás a forrásnyelvi szöveg leütésszámának alapján történik. A leütésszám meghatározásánál a Microsoft Word szövegszerkesztő program az irányadó.

 

Fizetési feltételek: a szolgáltatás kifizetése egyéni megállapodás alapján egy vagy több részletben, a számla kiállításának dátumához képest 8 napon belül banki utalással történik. Az Ügyfél a megbízási díjat reklamáció esetén is köteles a Szolgáltató részére banki átutalással megfizetni. Amennyiben a reklamáció megalapozott, a Szolgáltató közösen megállapított határidőn belül kijavítja a kifogásolt részt.

 

Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató a megbízási díjat csökkentheti. Amennyiben a megbízási díj csökkentése indokolt, a Szolgáltató a díjcsökkentés összegét a megbízási díjból az Ügyfél részére visszatéríti. A Szolgáltató kártérítési felelőssége a megbízási díj összegéig terjed.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ügyfél együttműködési kötelezettségének nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, a forrásszövegben fellelhető kétértelmű megfogalmazásokért, alaki, technikai (pl. fájlsérülés, olvashatatlanság, stb.) és tartalmi hibákból eredő károkért, a forrásanyag hibás megküldéséből, a küldés során való elveszéséből, megrongálódásából, megsemmisüléséből eredő károkért, a forrásanyag szerzői jogot sértő tartalmából eredő károkért, egyéb, a Szolgáltatónak nem felróható késedelmes teljesítésért, károkért.

A megbízás elfogadása után a Szolgáltatót a teljes fordítási díj megilleti, kivéve, ha a Szolgáltató a fordítást a megrendelésben meghatározott határidőre előzetes figyelmeztetés nélkül nem teljesítette, vagy a kijavítást alapos ok nélkül megtagadta, vagy azt határidőre nem végezte el. Egyéb megállapodás hiányában a megrendelés teljesítésére a megrendelésben és visszaigazolásban foglaltakon kívül a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak, amelyektől a felek közös megegyezéssel írásban eltérhetnek.

Az ÁSZF-ben foglaltak módosítása

Az ÁSZF bármely feltételét a felek közös megegyezéssel módosíthatják írásban és szóban is.

 

Az itt nem szabályozott kérdésekben Magyarország Polgári Törvénykönyve (2013. évi V. törvény) és a vonatkozó egyéb jogszabályok megfelelő rendelkezései az irányadók.

Jelen ÁSZF 2021.03.14. napjától visszavonásig érvényes.